QS-60 | クイックシュー

QS-60 | クイックシュー

Item: 0X90260

Delivery: FREE

売り切れ

Overview

 1/4インチカメラネジクイックシュー

雲台対象製品:PH-113V , PH -114 専用。

三脚対象製品:Abeo 283V, Abeo 323AV 。